• معافیت مالیاتی درآمد ابرازی دفاتر خدمات زیارتی
عنوان:
تعداد بازدید : 11738
معافیت مالیاتی درآمد ابرازی دفاتر خدمات زیارتی
تاریخ: 1395/01/15
منبع: اداره کل امور کارگزاران
خلاصه: درآمد ابرازی دفاتر خدمات زیارتی براساس قانون مصوب 1394.2.1 مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1395 با نرخ صفر مشمول مالیات می شوند. البته لازم است دفاتر زیارتی در موعد مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام و پس از بررسی درآمدهای ابراز شده مشمول نرخ صفر مالیاتی می شوند و نرخ صفر مالیاتی شامل درآمدهای کتمان شده نمی باشد.

متن:

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تاریخ تصویب: 1394/02/01 شماره ابلاغیه: ۱۰۰۷۷/۴۹۱ تاریخ ابلاغیه: 1394/02/20

...

ماده ۳۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد:

 

ماده 132ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

 

الف ـ منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

...

ت ـ شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

...

ز ـ صد درصد ( 100% ) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

 

ژ ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

 

س - ...

تبصره ۱ـ کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می شود.

 

دسترسی به متن کامل قانون:

1-مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/929088?keyword=رفع موانع رقابت پذیر

2-سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=248208&isLaw=1&type=all&searchText=%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9+%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF+%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA&synonyms=

تعداد افراد آنلاین سیستم : 4
تعداد کل کاربران آنلاین : 39