• کتابچه الکترونیک شرح وظایف و پایش محیط اجرایی عملیات کاروان های حج تمتع
عنوان:
تعداد بازدید : 7874
کتابچه الکترونیک شرح وظایف و پایش محیط اجرایی عملیات کاروان های حج تمتع
تاریخ: 1401/03/18
منبع: دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران
خلاصه:

متن:
تعداد افراد آنلاین سیستم : 4
تعداد کل کاربران آنلاین : 36